درخواست نمایندگی

+1
اتوماسیون مالی پیمانکاری

تخصیص بهینه منابع، افزایش بهره وری پروژه

نرم افزار پند پیمانکاران خدمات ارزنده خود را به سازمان های مرتبط، با فراهم نمودن امکان محاسبه بهای تمام شده به تفکیک هر قرارداد و هر پروژه ارائه نموده و با طراحی سیستم های فرایندی در این عرصه روال ساده و در عین حال مدیریت شده و کارامدی برای سیستم اجرایی سازمان، با امکان محاسبه بهای تمام شده هر صورت وضعیت ، نهادینه می سازد. درسازمان هایی که بصورت پیمانکاری فعالیت دارند، محاسبه بهای تمام شده و سود و زیان به تفکیک هر پروژه و قرارداد و گرفتن بازخورد از آن ها و استفاده برای فعالیت های آتی سازمان و ارزیابی پیمانکاران هر عملیات از دغدغه های مدیران می باشد .

  • خدمات پند در زمینه پیمانکاری :
  • ثبت و کنترل و مدیریت قراردادهای کارفرمایان ، پیمانکاران و کارگران
  • سازماندهی فرایندهای جریان کار و کنترل و مدیریت آن
  • رصد هزینه ها و کنترل مصرف منابع ( مواد ، دستمزد و سربار)
  • ارزیابی مدیران پروژه ها از طریق مقایسه هزینه های ثبت شده و برآورد شده
  • افزایش راندمان و بهره وری از طرق کنترل هزینه ها و ارزیابی مدیران پروژه
  • قابلیت ایجاد انواع گزارشات و گزارشات تجمیعی
  • امکان کنترل مانده حساب هر قرارداد و پروژه به تفکیک