درخواست نمایندگی

+1
اتوماسیون مالی بازرگانی داخلی و شرکتی

شرکت های بازرگانی داخلی عمده فعالیت خود را در بخش خرید و فروش متمرکز نموده و به علت نداشتن فرایند تولید، نیاز به محاسبه بهای تمام شده در آن کمتر احساس می شود و در مقابل سازماندهی بهینه سیستم خرید و فروش در آنها نیازی مبرم و غیر قابل چشم پوشی می باشد.

پند در حوزه بازرگانی، بستری مناسب جهت کنترل خرید و تامین موجودی انبار و همچنین مدیریت سفارشات و مشتریان در سازمان فراهم نموده و مدیران سازمانهای بازرگانی که در داخل کشور فعالیت دارند با استفاده از پند مدیریت موثر سیستم فرایند جریان کار و کنترل داخلی سازمان خود را به پند سپرده و به دنبال راهکارهایی برای توسعه حوزه فعالیت خود می باشند .

  • پند در حوزه بازرگانی داخلی :
  • سازماندهی فرایندهای جریان کار از خرید تا فروش
  • مدیریت موثر فرایندهای خرید و فروش و شعب
  • مدیریت موثر مشتریان و تامین کنندگان داخلی و خارجی
  • تشخیص گرایشها و جهت گیری بازار
  • مدیریت حاشیه سود و کنترل هزینه ها
  • قابلیت ایجادانواع گزارشات و گزارشهای تجمیعی